Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

1.1 Onder ’Degoudreinet.nl’ wordt in deze algemene verkoopvoorwaarden verstaan: Degoudreinet.nl

1.2 Deze voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Degoudreinet.nl voor

zover daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

1.3 Met in achtneming van het bepaalde in artikel 6.4 zijn deze voorwaarden tevens van toepassing, indien

Degoudreinet.nl voor de uitvoering van alle overeenkomsten derden dient in te schakelen.

1.4 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van

derden niet door degoudreinet.nl erkend.

1.5 In het geval de Voorwaarden en een Overeenkomst onderling tegenstrijdige clausules zouden bevatten,

prevaleert de Overeenkomst.

1.6 Indien enig onderdeel van de Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de

Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen gebonden zijn zich in te spannen om in goed overleg

een vervangend beding vast te stellen dat geldig is en de oorspronkelijke bedoelingen van partijen zo veel als

mogelijk benadert.

Artikel 2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door Degoudreinet.nl.

2.2 Overeenkomsten tot levering van zaken en/of diensten binden Degoudreinet.nl eerst na schriftelijke

bevestiging. Feitelijke uitvoering door Degoudreinet.nl of een door Degoudreinet.nl verzonden factuur staat gelijk

aan een schriftelijke bevestiging van het aanbod.

2.3 Indien niet binnen 8 dagen, eveneens schriftelijk, de juistheid van de inhoud van deze schriftelijke bevestiging

wordt betwist, zijn Degoudreinet.nl en afnemer hieraan gebonden.

2.4 Aanbiedingen van Degoudreinet.nl gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

2.5 Degoudreinet.nl kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen

dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

2.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

Artikel 3. Prijzen/Prijsverhoging

3.1 Alle prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, in Euro’s uitgedrukt, inclusief omzetbelasting (BTW).

3.2 Degoudreinet.nl garandeert dat prijsverhogingen na de totstandkoming van de niet zullen plaatsvinden, tenzij

de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen.

3.3 Indien de prijsverhoging niet het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen, heeft de consument het

recht om de overeenkomst op afstand op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

Artikel 4. Aflevering

4.1 Indien zaken uit voorraad leverbaar zijn, worden deze direct na bestelling verzonden. Voor het verzenden van

bestelde zaken kan Degoudreinet.nl verzendkosten in rekening brengen. De levering van bestelde zaken vindt

plaats op het bijDegoudreinet.nl bekende postadres, niet zijnde van tijdelijke aard, en afgegeven aan de

natuurlijke persoon die zich op het afleveradres bevindt.

4.2 De afnemer dient voor ontvangst van de producten te tekenen. Dit is slechts anders indien de afnemer

gronden voor weigering heeft op basis van de wet.

4.3 Indien de afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies,

noodzakelijk voor de levering, zullen de artikelen worden opgeslagen voor rekening en risico van de afnemer.

4.4 Aan de leveringsplicht van Degoudreinet.nl zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de

door Degoudreinet.nlgeleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt

het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot

levering, behoudens tegenbewijs.

4.5 Ingeval van weigering van de aangeboden zaken komen retourvracht en opslagkosten, alsmede het risico van

beschadiging of teloorgang van de geweigerde zaken geheel voor rekening van de afnemer, tenzij de afnemer op

goede gronden het recht op ontbinding van de koop of de vervanging van de zaak inroept.

Artikel 5. Levertijd

5.1 Een door Degoudreinet.nl opgegeven levertijd is nimmer te beschouwen als fatale termijn. De levertijd vangt

 

eerst aan nadat alle benodigde gegevens in het bezit van Degoudreinet.nl zijn, waarna Degoudreinet.nl zal

trachten om binnen 30 dagen levering te doen plaatsvinden.

5.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Degoudreinet.nl (opdrachtnemer) bestellingen met

bekwame spoed, doch tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet

op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel

slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument (opdrachtgever) binnen 1 maand na plaatsing

van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te

annuleren.

Artikel 6. Ontbinding

6.1 Onverminderd de rechten van Degoudreinet.nl op basis van de wet is Degoudreinet.nl gerechtigd door middel

van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring aan de afnemer de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te

schorten of te ontbinden met het recht op schadevergoeding jegens de afnemer indien na het sluiten van de

overeenkomst aan Degoudreinet.nl omstandigheden ter kennis komen die Degoudreinet.nl goede grond geven te

vrezen dat de afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen of indien Degoudreinet.nl bij het sluiten van de

overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid blijft uit of is onvoldoende

(ondanks sommatie) alsmede in geval van faillissement van de afnemer, een eigen aanvraag tot faillissement

door de afnemer, surseance van betaling, liquidatie of een besluit daartoe, gehele of gedeeltelijke overdracht van

het bedrijf van de afnemer of inbeslagname van enig deel van zijn vermogen.

6.2 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen

waarvan Degoudreinet.nl zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke

van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of

onevenredig kostbaar wordt, dat naleving ervan in redelijkheid niet meer kan worden gevergd,

is Degoudreinet.nl bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

6.3 De afnemer heeft het recht om bij geleverde zaken op grond van een bestelling bij Degoudreinet.nl, indien er

sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig artikel 7:5 BW, binnen een periode van 7 werkdagen

zonder opgave van reden de overeenkomst te ontbinden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Deze

termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn

de geleverde zaken niet aan Degoudreinet.nl heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden,

alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering melding te

maken bij Degoudreinet.nl. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig (uiterlijk 10 werkdagen na

aflevering) zijn terug gestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Het terugzenden van

de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer. Terugzending van de zaken dient te

geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat

verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt,

vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin,

bevestigt Degoudreinet.nl na ontvangst en controle van de terugontvangen zaken de ontbinding van de koop per

omgaande en draagt zorg dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de complete retourzending, het volledige

aankoopbedrag aan de afnemer kosteloos wordt terugbetaald.

6.4 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken

en zal in geen geval betrekking hebbend op diensten, zoals telefoonabonnementen van de door Degoudreinet.nl

aangeboden (mobiele) netwerkoperators. Op laatst genoemde diensten, waarbij Degoudreinet.nl slechts als

tussenpersoon c.q. agent optreedt, zullen de algemene voorwaarden van bedoelde netwerkoperators van

toepassing zijn.

Artikel 7. Overmacht

7.1 Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle

omstandigheden, waarop Degoudreinet.nl geen invloed heeft en die de levering van zaken belemmeren of

onmogelijk maken daaronder begrepen doch niet beperkt tot werkstaking bij Degoudreinet.nl en/of

toeleveranciers, storingen in het Internet of WAP, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en

storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie.

7.2 Een beroep op overmacht kan ook gedaan worden indien de omstandigheid die (verdere) nakoming

verhindert, intreedt nadat Degoudreinet.nl de verbintenis had moeten nakomen.

7.3 Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichting door Degoudreinet.nl niet mogelijk is

 

langer duurt dan 2 weken zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval

een verplichting tot schadevergoeding bestaat. 7.4 Indien Degoudreinet.nl bij het intreden van de overmacht al

gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is

zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden

deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q.

leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 8. Garantie

8.1 Degoudreinet.nl biedt geen uitgebreidere garantie op geleverde zaken dan de garantie(-voorwaarden) van de

fabrikant van deze zaken, zonder evenwel de rechten van de afnemer voortvloeiend uit dwingendrechtelijke

wetsbepalingen aan te tasten.

8.2 Degoudreinet.nl is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke

individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de

zaken.

8.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de

afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot

terugzending aan Degoudreinet.nl) deze gebreken onmiddelijk schriftelijk te melden aan Degoudreinet.nl.

Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na

levering aan Degoudreinet.nl schriftelijk worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de

originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend.

Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring

en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

8.4 Indien klachten van de afnemer door Degoudreinet.nl gegrond worden bevonden, zal Degoudreinet.nl naar

haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de

schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Degoudreinet.nl en mitsdien het

bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel

(naar keuze van Degoudreinet.nl) tot het maximale in het desbetreffende geval door de

aansprakelijkheidsverzekering van Degoudreinet.nl gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid

vanDegoudreinet.nl voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende

schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens

gederfde winst.

8.5 Degoudreinet.nl is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste

roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

8.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Degoudreinet.nl in gebreke is; B) de afnemer

de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten reparerenen/of bewerken. C) de

geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld

of in strijd met de aanwijzingenDegoudreinet.nl en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de

ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen

ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;Artikel 9. Betaling

9.1 Tenzij anders is overeengekomen, dient de betaling middels een iDEAL-transactie plaats te vinden

voorafgaand de aflevering van de producten. Betaling in termijnen is niet mogelijk.

9.2 Na het verstrijken van 10 dagen na de factuurdatum is de afnemer van rechtswege in verzuim en vanaf dat

moment een rente verschuldigd van 1% per maand over het opeisbare bedrag, tenzij de wettelijke rente hoger is

in welk geval de wettelijke rente geldt, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt

gerekend.

9.3 In geval van faillissement of surseance van betaling van de afnemer of een aanvraag daartoe, zijn de

vorderingen vanDegoudreinet.nl en de verplichtingen van de afnemer jegens Degoudreinet.nl onmiddellijk

opeisbaar.

9.4 Indien Degoudreinet.nl haar vordering ter incasso uit handen moet geven, is de afnemer een gefixeerd bedrag

van 15% van het verschuldigde aan buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, met een minimum bedrag

van 250 euro.

9.5 Indien Degoudreinet.nl kan aantonen hogere kosten te hebben gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk

waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

 

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

10.1 De eigendom van alle door Degoudreinet.nl aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft

bij Degoudreinet.nlzolang de afnemer de vorderingen van Degoudreinet.nl uit hoofde van de overeenkomst of

eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te

verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de

afnemer de vorderingen van Degoudreinet.nl wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen

nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander

zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

10.2 De door Degoudreinet.nl geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in

het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

10.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op

enige andere wijze te bezwaren.

10.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Degoudreinet.nl of een

doorDegoudreinet.nlaan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Degoudreinet.nl haar eigendomsrechten wil

uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar

mee te nemen.

10.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop

willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Degoudreinet.nl zo snel als redelijkerwijs verwacht mag

worden daarvan op de hoogte te stellen.

10.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te

houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op

eerste verzoek ter inzage te geven aan Degoudreinet.nl.

Artikel 11. Privacy

11.1 Degoudreinet.nl respecteert de privacy van de online bezoekers aan haar website en is de enige eigenaar

van de informatie die via deze website wordt verkregen, tenzij anders aangegeven. Deze informatie wordt

door Degoudreinet.nl niet verkocht, gedeeld of verhuurd aan derden op een andere wijze dan als vermeld in deze

privacyverklaring.

11.2 Informatie waaruit de identiteit van een online bezoeker aan de website van Degoudreinet.nl kan worden

afgeleid, wordt vrijwillig door de bezoeker verstrekt. Deze informatie kan binnen Degoudreinet.nl (en al haar

dochterondernemingen en merken) worden gebruikt met als doel de bezoeken aan onze websites zo eenvoudig

en plezierig mogelijk te maken. Daarnaast zal deze informatie mogelijk worden gebruikt voor analyse en het

verschaffen van informatie over het productportfolio vanDegoudreinet.nl. De afnemer geeft hier uitdrukkelijk

toestemming voor. Degoudreinet.nl is gerechtigd informatie over een bezoeker in bijzondere gevallen openbaar te

maken, wanneer er reden is aan te nemen dat het openbaar maken van die informatie nodig is ter identificatie

van, in contact te komen met of een proces aan te spannen tegen iemand die al dan niet opzettelijk de rechten of

de eigendom van Degoudreinet.nl, andere gebruikers van haar website of anderen die daarvan schade kunnen

ondervinden, benadeelt of daaraan schade toebrengt.Degoudreinet.nl is gerechtigd informatie over gebruikers vrij

te geven wanneer wij te goeder trouw van mening zijn dat de wet dit vereist.

11.3 Degoudreinet.nl verzamelt niet-persoonlijke informatie over onze online-bezoekers teneinde het totaal aantal

bezoekers van de website te kunnen vaststellen, alsmede het gebruikte type Internetbrowser en

besturingssysteem. Persoonsgegevens kunnen op verzoek van de online bezoeker worden verwijderd voor zover

dit voor Degoudreinet.nl geen onevenredige inspanning of kosten vergt.

Artikel 12. Intellectuele eigendomsrechten

12.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, berusten de volledige auteursrechten en alle

overige rechten van intellectuele en industriele eigendom met betrekking tot de door Degoudreinet.nl geleverde

zaken of diensten, zoals merkrechten, modelrechten, octrooirechten, sui generis databankrechten, etc.,

uitsluitend bij Degoudreinet.nl en/of haar leveranciers.

12.2 Partijen verbinden zich om voldoende maatregelen te treffen om geheimhouding te verzekeren met

betrekking tot elkaars gegevens van vertrouwelijke aard waarvan zij bij de uitvoering van de overeenkomst kennis

nemen.

Artikel 13. Toepasselijk recht

 

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Degoudreinet.nl is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 14. Geschillen

14.1 De afnemer kan voor vragen en/of klachten mailen naar [email protected]. Klachten worden

doorgaans binnen 30 dagen behandeld. Indien dit om enige reden niet mogelijk is wordt de afnemer op de hoogte

gesteld van de vertragingsduur.

14.2 De afnemer is in de gelegenheid het geschil voor te leggen aan een onafhankelijke geschillencommissie. Dit

kan zijn de geschillencommissie Thuiswinkel of een andere gelijkwaardige geschillencommissie, hetgeen onverlet

laat het recht van de afnemer het geschil voor te leggen aan een daartoe bevoegde rechter.